Uw Energiedeskundige

ELEKTRICITEITSKEURING

Elektriciteitskeuring Wat?
Wanneer?
Ten laste?
Prijs?
Schema's?
Gecontroleerd?
Negatief?
Werkwijze?

1. Wat is een elektriciteitskeuring?

Residentiële elektrische installaties (woningen, appartementen, etc.) dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI, is voldaan. (Algemeen Reglement Elektrische Installaties)

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid te verhogen, en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd. (top)

Elektriciteitskeuring

2. Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?

De keuring is verplicht voor alle elektrische installaties in de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel in dienst gesteld vóór 1 oktober 1981:
opsommingsteken bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
opsommingsteken bij iedere overdracht van eigendom na 1 juli 2008, waarvan de elektrische installatie niet gedekt is door een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI).

Voor de installaties of deel van de installatie in dienst gesteld na oktober 1981:
opsommingsteken gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe installatie
opsommingsteken bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
opsommingsteken bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting
opsommingsteken nadien is een periodieke controle uit te voeren om de 25 jaar

Sedert 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen waarvan de elektrische installatie in dienst is gesteld vóór 1 oktober 1981.

Een wooneenheid bevat een leefruimte, een toilet, een douche of bad, keuken of kitchenette. M.a.w. huizen, appartementen, sociale woningen, studio's, studentenhomes, serviceflats, vakantiehuizen, enz. worden als wooneenheden beschouwd, waarvoor dus een elektriciteitskeuring bij verkoop verplicht is.
Deze keuring is dus niet noodzakelijk bij verkoop van hotels, restaurants, kloosters, hospitalen, onderwijsinstellingen, enz, aangezien deze niet als wooneenheden beschouwd worden. (top)

Teller

3. Hoelang is een positief verslag geldig?

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig, voor zover geen belangrijke aanpassingen aan de installatie worden doorgevoerd. De vervaldatum staat duidelijk op het attest vermeld.

Wanneer de installatie wordt afgekeurd, hetgeen vaak gebeurt bij oudere installaties, is het de plicht van de verkoper om in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden om zijn identiteit en de datum van de officiële akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Het is de plicht van de koper om, afhankelijk van de inbreuken, binnen de 12 of (meestal) 18 maanden na de keuring de installatie te laten aanpassen om de aangegeven inbreuken te verhelpen, en een herkeuring te laten uitvoeren. Deze nieuwe keuring mag niet uit het oog worden verloren om latere discussies met de verzekeringsmaatschappij, bij eventuele schade door bvb kortsluiting, te vermijden.

De datum waartegen de nieuwe keuring moet uitgevoerd worden is terug te vinden op het keuringsverslag. De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde. Indien er tijdens het nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog steeds overtredingen overblijven, dan wordt de Federale Overheidsdienst Energie hiervan ingelicht. (top)

Meterkast

4. Wanneer moet het keuringsattest aanwezig zijn in geval van verkoop?

Het keuringsverslag moet beschikbaar zijn op het ogenblik van het ondertekenen van de notariële akte. De notaris(sen) zullen de aanwezigheid ervan controleren. Bij het ontbreken van het document zal de verkoop opgeschort worden tot de keuring uitgevoerd werd. (top)

5. Van wie is de elektriciteitskeuring ten laste?

De eigenaar van het gebouw dient de keuring aan te vragen. In geval van verkoop dient de verkoper op zijn kosten de inspectie te laten uitvoeren. Het staat koper en verkoper natuurlijk vrij om hierover onderling andere afspraken te maken. (top)

6. Wat is de prijs van een elektriciteitskeuring?

Wij hanteren een vaste prijs per installatie (per meterkast). Geen meerprijs wanneer de keuring langer duurt dan 1 uur. Geen meerprijs wanneer geen plannen aanwezig zijn. Keuringen worden indien nodig ingepland binnen de 5 werkdagen.
Herkeuringen waarbij het oorspronkelijk attest door ons kantoor werd afgeleverd genieten een korting van 10% op voorwaarde dat de bestelling via deze site werd aangevraagd.

Klik hier voor onze prijzen. (top)

Situatieplan detail

7. Wat bij verkoop en afbraak of volledige renovatie?

Wanneer de koper de woning gaat afbreken of de installatie volledig gaat vernieuwen is geen keuring noodzakelijk. De verkoper is dan verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Overheid (Algemene Directie Energie) schriftelijk moet informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. De Overheid maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem een positief controleverslag toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen. (top)

8. Zijn schema′s en plannen verplicht?

Een ééndraadsschema en situatieplan is verplicht aanwezig te zijn op het moment van keuring. Zoniet zal dit aanleiding geven tot een inbreuk. Contacteer ons voor de nodige reglementering hieromtrent en voorbeelden van schema′s. (top)

Eendraadsschema Situatieplan

9. Wat als de woning wordt doorverkocht?

Wanneer een woning wordt gekeurd en inbraken worden vastgesteld, wordt een tijdelijk keuringsattest opgesteld met een geldigheid van 12 of 18 maand. Wanneer binnen deze periode de woning wordt doorverkocht, dient door de eerste koper voor het verlijden van de tweede verkoopsakte, de installatie te worden aangepast en te worden herkeurd, behalve wanneer een akkoord wordt gevonden met de tweede koper en dit aldus in de verkoopsakte wordt vermeld. (top)

10. Wat bij een schenking?

De publicaties van de Overheid zijn enigszins verwarrend. Enerzijds geven de informatiebrochures aan dat een keuring verplicht is bij elke overdracht van eigendom. Daarentegen is het Koninklijk Besluit van 25 juni 2008 duidelijk: het toepassingsdomein wordt enkel beperkt tot verkoop van wooneenheden. Alle andere wijzen van overdracht van eigendom zullen in een latere fase worden geregeld. Schenking van een woning valt dus voorlopig niet onder het K.B. en een elektriciteitskeuring is dus niet verplicht. (top)

Elektriciteitsteller

11. Wat wordt tijdens de keuring gecontroleerd?

Het keuringsorganisme kijkt na of de elektriciteitsinstallatie conform het AREI is. Voor installaties van vóór 1/10/1981 wordt rekening gehouden met de afwijkende voorschriften van artikel 278 van het AREI.

De installatie wordt nagekeken op onder meer volgende punten:
opsommingsteken de waarde van de spreidingsweerstand van de aardverbinding
opsommingsteken de waarde van het algemeen isolatieniveau
opsommingsteken de controle van de uitvoering van de installatie overeenkomstig de schema’s
opsommingsteken de controle van de staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder van schakelaars, stopcontactdozen, aansluitingen in de verdeelborden, enz.
opsommingsteken de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
opsommingsteken de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
opsommingsteken het bevestigen van de overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen;

Om een aantal metingen te kunnen uitvoeren moet de installatie spanningsloos worden gemaakt. (top)

Elektriciteitsteller

12. Wat bij de verkoop van een wooneenheid in mede-eigendom?

Als de wooneenheid (appartement, studio) deel uitmaakt van een mede-eigendom is het keuringsattest enkel verplicht voor de privatieve delen.
Voor garages, parkings, berg- en andere ruimten die deel uitmaken van een wooneenheid, maar waarvan de elektrische installatie wordt gevoed via een elektriciteitsmeter op naam van de mede-eigenaars of van de vereniging van mede-eigenaars is het keuringsattest niet noodzakelijk. (top)

13. Is een elektriciteitskeuring verplicht bij de verhuur van een woning?

Bij verhuur dient geen elektriciteitsattest te worden voorgelegd. Volgens de Vlaamse Wooncode moeten woningen uitgerust zijn met een voldoende en veilige elektrische installatie voor de verlichting van de woning en het veilige gebruik van elektrische apparaten. Een keuring is dus wel aangeraden. (top)

Elektriciteitsteller

14. Kan een verkoop doorgaan met een negatief elektriciteitsattest?

Het resultaat van het controleverslag kan geen verkoop verhinderen. De verkoper voldoet aan zijn wettelijke verplichting wanneer de authentieke akte de datum van het keuringsverslag opneemt en vermeldt dat het proces-verbaal overhandigd is aan de koper. De verkoop kan dan gewoon plaatsvinden, zij het allicht tegen een lagere prijs wegens het niet in orde zijn van de elektrische installatie.

In het geval van een negatief verslag is de verkoper wel verplicht om zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd. De koper zal in dat geval binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, een erkend keuringsorganisme moeten aanstellen voor een nieuw controleonderzoek om na te gaan of de gebreken aan de installatie verdwenen zijn.

Als echter tijdens een keuring een gevaarlijke toestand wordt vastgesteld, moet onmiddellijk aan de inbreuk worden verholpen. Indien dit niet wordt gedaan, wordt de FOD Economie verwittigd door het erkend organisme. (top)

15. Wanneer en door wie moet een herkeuring worden uitgevoerd?

Indien de keuring werd uitgevoerd onder artikel 276bis (verkoop van een wooneenheid waarvan de elektrische installatie dateert van voor 1981), dan kan de herkeuring uitgevoerd worden door om het even welk controle-organisme. De herkeuringstermijn bedraagt 18 maand na ondertekening van de akte.

Indien de keuring werd uitgevoerd onder artikel 271 (periodieke controle van een installatie die ooit reeds gekeurd werd), dan moet de herkeuring in principe uitgevoerd worden door hetzelfde controle-organisme. De herkeuringstermijn bedraagt hier 1 jaar na datum van initieel onderzoek.
Op de keuringsverslagen die wij afleveren staat steeds duidelijk aangegeven door wie en binnen welke termijn de herkeuring dient te gebeuren. (top)

16. Wat wanneer de herkeuring niet binnen de termijn van 12 of 18 maand kan uitgevoerd worden?

Als de nieuwe eigenaar niet binnen de aangegeven termijn van 12 of 18 maand de herkeuring kan laten uitvoeren, omdat bijvoorbeeld de verbouwingswerken niet klaar zijn, dient de eigenaar een verlenging aan te vragen bij FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, tel.(gratis nr.): 0800 120 33, info.eco@economie.fgov.be (top)

17. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

Wij hanteren vaste prijzen. Wij leveren alle attesten binnen de kortste termijn, aan de scherpste prijs.

Geen supplementen, ook niet wanneer de keuring langer beslag neemt dan 1 uur.

De keuringen worden uitgevoerd door erkende partners.

Klik hier voor onze prijzen, hier om een elektriciteitskeuring aan te vragen. (top)

 

home