Uw Energiedeskundige

AS-BUILT ATTEST

As-built attest Wat?
Wanneer?
Ten laste?
Prijs?

1. Wat is een as-built attest?

De meeste woningen zijn niet volgens de goedgekeurde plannen gebouwd. Een as-built attest is een document opgesteld door een ingenieur of architect dat aangeeft of een woning afwijkt van het bouwaanvraagdossier.

Het document heeft als bedoeling om marginale afwijkingen t.o.v. het bouwaanvraagdossier automatisch te laten regulariseren, en wordt daarom ook wel een 'mini-regularisatievergunning' of 'mini-regularisatiemelding' genoemd.
De overheid wil de eigenaar of koper rechtszekerheid bieden en beschermen tegen vaak voorkomende verborgen overtredingen die een jarenlange slepende onzekerheid kunnen veroorzaken.
Grote afwijkingen moeten in de toekomst nog steeds via een traditionele regularisatieprocedure worden behandeld.

Het as-built attest dient gevalideerd te worden door het College van Burgemeester en Schepenen om rechtsgeldig te zijn. Het College dient binnen de 60 dagen te beslissen of het attest al dan niet goedgekeurd wordt.

Het attest zal bij het compromis en de verkoopsakte worden gevoegd. (top)

2. Wat regelt het as-built attest?

Volgens het ontwerp van decreet is er sprake van een marginale afwijking wanneer de afwijking niet op kennelijke wijze afbreuk doet aan de hierna vermelde elementen welke blijken uit de vergunde plannen zoals:
* de maatverhoudingen en vlakverdelingen van de constructie of het gebouwencomplex
* het karakter van de constructie of het gebouwencomplex, zoals het wordt gevormd door middel van materiaalkeuze, textuur, kleur en licht
* het voorziene gebruik van de constructie of het gebouwencomplex

Wat precies een marginale afwijking is, is tot dusver niet duidelijk bepaald. Daarom zal de Vlaamse overheid nog een operationeel beoordelingskader opstellen. (top)

3. Wanneer is een as-built attest verplicht?

Volgens de laatste wetgeving was vanaf 1 juni 2012 bij nieuwbouw, verbouwing en verkoop van een woning of niet-residentieel gebouw het voorleggen van een as-built attest verplicht. Deze datum kon echter niet worden aangehouden, aangezien er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn gepubliceerd. Het is dus wachten op een wijziging in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die deze nieuwe regeling activeert.
(top)

4. Hoelang is een as-built attest geldig ?

Het attest zal enkel dienen opgemaakt te worden bij nieuwbouw, verbouwing en verkoop, en blijft dus geldig tot zolang de woning niet van eigenaar verandert. Meer details dienen door de wetgever te worden opgesteld. (top)

5. Wanneer moet het as-built attest aanwezig zijn?

Het attest zal bij het compromis en de authentieke verkoopsakte dienen te worden gevoegd. (top)

6. Van wie is het as-built attest ten laste?

De kosten zullen door de eigenaar worden gedragen, zijnde de verkoper. (top)

7. Wat bij een negatief attest?

Kleine, niet-relevante afwijkingen in materiaalkeuze en afmetingen zullen als aanvaardbaar worden beschouwd. Het as-built attest zal worden goedgekeurd door het gemeentebestuur. De afwijkingen worden geregulariseerd en geven bijgevolg een rechtszekerheid voor de bouwheer of verkoper dat er geen boetes zullen volgen.
Grote afwijkingen zullen aanleiding geven tot een standaard regularisatieprocedure.(top)

7. Wat kost een as-built attest?

In het ontwerp van decreet werden tarieven vastgelegd, maar het is weinig waarschijnlijk dat deze worden aangehouden.

8. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

Een as-built attest voor gebouwen ouder dan 10 jaar mag enkel afgeleverd worden door architecten, burgerlijk of industrieel ingenieurs en landmeters. In ons team met bouwkundig ingenieurs beschikken wij over de noodzakelijke competenties om deze documenten op te maken.
Van zodra de wet dit attest verplicht, zullen wij het afleveren.

Contacteer ons voor meer informatie. (top)

 

home